Projekts

Sākās 2015, Global skolas ir Eiropas projekts realizēts 10 ES valstīs ar 17 partneriem, ar Trento autonomās provinces (PAT) vadībā. To līdzfinansē Eiropas Dear programmas Eiropas Komisijas.

Global Pilsoniskā izglītība (GCE)

Lielākajiem izaicinājumiem, ka cilvēce šobrīd saskaras nosaka, ka indivīdi pieder pasaules kompetences, un ka tie dod ieguldījumu ar zināšanām, prasmēm, vērtībām un attieksmēm, lai veicinātu ilgtspējīgāku un iekļaujošāku pasauli.

Tā rezultātā izglītības sistēmas arvien lūgts sagatavot bērnus un skolēnus izprast globālas problēmas, kā arī jāapzinās ietekmes individuālo un kolektīvo izvēlēm ir pasaules līmenī.

«Global pilsonība attiecas uz piederības sajūtu uz plašāku sabiedrību un kopīgās cilvēcības. Tā uzsver, politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras savstarpējo atkarību un savstarpējo saistību vietējā, nacionālā un globālā »(UNESCO, Global pilsoniskā izglītība: tēmas un mācību mērķiem - 2015).

Globālie Skolas

Sākās 2015, Global skolas ir Eiropas projekts realizēts 10 ES valstīs ar 17 partneriem, ar Trento autonomās provinces (PAT) vadībā. To līdzfinansē Eiropas Dear programmas Eiropas Komisijas.

Trīs gadu garumā saistības mērķis iegultā Global Pilsoniskā izglītība kā pārnozaru iezīmes, un pieeju, visiem esošajiem priekšmetiem pamatskolas programmas partnervalstīs.

Ilgtermiņā, tas tiecas uz kultūras izmaiņām skolās un sabiedrībā kopumā, kura mērķis ir veicināt jaunās paaudzes pasaules iedzīvotāju motivē vērtībām solidaritātes, vienlīdzības, taisnīguma, iekļaušanas, ilgtspēju un sadarbību.

Pieeja

Global Skolas apvieno pētniecības, politikas un mācību prakse. Tā conceives GCE kā pārnozaru koncepciju, kas risinās šajā jomā, kad vairāki lauki krustojas, piemēram, izglītība, atbalsts attīstībai, vides aizsardzībai, un vairāk. Pāreja no šī pieņēmuma, politikas saskaņotība kļūst priekšnoteikums, lai veicinātu izglītību par šoferi sociālās, kultūras, ekonomiskās un vides labklājībai un lomu politikas veidotājiem kļūst par izšķirošo faktoru, jo lomu pedagogiem.

Global Skolas atbalsta integrēšanu GCE gan, pārskatot izglītības politiku un veicinot inovatīvu mācību prakses un tā darbojas trīs līmeņos. Politikas līmenī, tas atbalsta integrācijas GCE izglītības politiku un skolu mācību programmās, kas 10 valstīs; tehniskā līmenī, tā atbalsta skolotāju motivāciju un nodrošina nepārtrauktu profesionālo apmācību, gan skolotājiem un uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas strādā skolās, centieniem Iekļaujot GCE viņu ikdienas didaktiku; sociālajā līmenī, tā mudina vecākus un plašāku sabiedrību, lai palīdzētu bērniem izaugt apzinās un atbildīgajām pasaules iedzīvotājiem.

Vispārējā pieeja ir: bottom-up un daudzlīmeņu pārejot no vietējā līdz valsts uz starptautiskā līmenī; daudzu ieinteresēto personu, kā partnerības ietver iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, pasniedzējus skolotāju apmācības insituties; tīkla balstītu, jo tā ir balstīta uz paraugprakses apmaiņu un uz zināšanu apmaiņu Eiropas līmenī.

Lai iepazīstinātu izglītības iestāžu pedagogus ar projekta darba grupu un  ekspertiem, kas darbojas projektā tika noorganizēta projekta apaļā galda diskusija, ar dažādām atrakcijām, kas izprotamāks projektā iesaistītajām izglītības iestādēm norādīja uz to – kas tad ir globālā izglītība. 

Projekta ietvaros ir veikts pirmais (16 stundu) no trim (48 stundu) pedagogu mācību cikliem globālajā izglītībā un notikušas praktiskās aktivitātes skolās: Dricānu, Maltas, Kaunatas un Nautrēnu vidusskolās.Apmācītie pedagogi pirmajā (16 stundu) ciklā iegūtās zināšanas ir nodevuši pārējiem savās izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem. 

Ekspertu darba grupa ir veikusi Latvijas izglītības dokumentu analīzi no globālās izglītības konteksta un veikusi Nacionālā ziņojums izstrādi. Savu pieredzi un iegūto, veicot Izglītības dokumentu analīzi, ekspertu grupas dalībnieki ir aprakstījuši katrs sagatavojot un iesniedzot populārzinātniskus rakstus, kuri tika publicēti vietējā masu mēdijā, projekta publicitātes nodrošināšanai. Eksperti aktīvi darbojās pie Globālās izglītības definīcijas formulējuma un Latvijā izdotu globālās izglītības mācību materiālu analīzes. 

Projektā iesaistītajām izglītības iestāžu bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem tika noorganizēts zīmējumu konkurss “Daudzveidīgā  pasaule kopā ar Boņuku”, dodot viņiem iespēju ieguldīt savu veikumu projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education„ ietvaros radīta mācību metodiskā materiāla tapšanā. 

Projekta darba grupa ir aktīvi darbojusies projekta publicitātes nodrošināšanā,  Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā ir izveidota projekta sadaļa, kur aktuālākā projekta informācija tiek publicēta un nodota zināšanai plašākai sabiedrībai.Ir sagatavot video ieraksts par projektu un globālās izglītības nozīmi un ievietots novada mājas lapā. 

Projekta vadītāja Inta Ozolniece aktīvi piedalās visās starptautiskajās projekta vadības sēdēs Dublinā (Īrijā), Trento (Itālijā), Insbruka (Austrālijā).Vadošā eksperte Inga Belousa ir apmeklējusi projekta ietvaros paredzētās Starptautiskās ekspertu tikšanās Trento (Itālijā), Porto (Portugālē) un aktīvi darbojusies tajās.Rēzeknes novada pašvaldības deleģētās pārstāves Anita Ludborža un Inta Rimšāne ir piedalījušas globālās izglītības starptautiskajā seminārā Trento (Itālijā). 

Projekta darba grupa ir veikusi projektu atskaišu sagatavošanu un par savu darbu atskaitījušiem projekta ietvaros izveidotajai Rēzeknes novada pašvaldības projekta ieviešanas uzraudzītājiem -vadības komitejai.