Глобално гражданско образование

Глобалните предизвикателства пред човечеството налагат индивидите да притежават и глобални компетентности, като допринасят със знания, умения, ценности и нагласи за развитието на по­устойчив и приобщаващ свят.

Глобални училища

Започнал през 2015 г., Глобални училища е европейски проект, реализиран в 10 страни от ЕС от 17 партньори, водени от Автономна провинция Тренто. Съфинансиран е от Програмата DEAR на Европейската комисия. Тригодишният ангажимент има за цел интегрирането на Глобалното гражданско образование като хоризонтална тема и подход за всички съществуващи предмети в програмите на началните училищата в страните партньори.

Дългосрочната цел е промяна на културата в училищата и в обществото като цяло за изграждането на ново поколение граждани на света, мотивирани от ценности за солидарност, равенство, справедливост, включване, устойчиво развитие и сътрудничество.

Глобално гражданско образование

Глобалните предизвикателства пред човечеството налагат индивидите да притежават и глобални компетентности, като допринасят със знания, умения, ценности и нагласи за развитието на по­устойчив и приобщаващ свят.

В резултат на това нарастват изискванията към образователните системи да подготвят децата и учениците да разбират глобалните проблеми, както и да осъзнават какво отражение има личният и колективен избор на глобално ниво.

«Глобалното гражданство е свързано с чувството за принадлежност към една по­ широка общност на човечеството. Акцентът е върху политическата, икономическа, социална и културна взаимозависимост и взаимосвързаност между местното, националното и глобалното»(ЮНЕСКО, Глобално гражданско образование: Теми и учебни цели ­ 2015 г.).

Подход

„Глобални училища“ обединява изследвания, политика и преподавателска практика. Налага глобалното гражданство като хоризонтална концепция, която се разгръща там, където се припокриват няколко полета, като образование, помощ за развитие, опазването на околната среда, и т.н. Базирано на това възприятие, съгласуваността на политиките се превръща в предпоставка за насърчаване на образованието като фактор за социално, културно, икономическо и екологично благосъстояние, като ролята на политиците става от решаващо значение, като тази на възпитателите. Глобални училища подкрепя интегрирането на глобалното гражданско образование както чрез преразглеждане на образователните политики, така и чрез насърчаване на иновативни практики на преподаване, като работи на три нива. На политическо ниво лобира за интеграция на глобалното гражданско образование в образователните стратегии и учебните програми на 10 страни. На техническо ниво стимулира мотивацията на учителите и им осигурява непрекъснато професионално обучение с цел вграждане на глобалното гражданско образование във всекидневната им преподавателска дейност. На социално равнище се насърчават родителите и по­широката общественост да помагат на децата да растат като осъзнати и отговорни граждани на света.

Цялостният подход се движи от долу нагоре: многостепенно от местно до национално и международно ниво. Заинтересованите партньори са институции, гражданските организации, учени и т.н. на базата на мрежа от обмен на най­добри практики и споделени знания на европейско равнище.